Latest Notes

Higher Secondary 2023 Physics Question Paper Higher Secondary 2023 Sanskrit Question Paper.pdf মাধ্যমিক ইতিহাস সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (সেট- ১) HS English 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 Higher Secondary Bengali Question Papers Higher Secondary 2023 Philosophy Question Paper Pdf Higher Secondary 2023 Modern Computer Application Question Paper pdf | WBCHSE Higher Secondary 2023 Health and Physical Education.pdf | WBCHSE School Magazine Paragraph Your Village Paragraph

 1.Natyasastra- Bharata

2. Kavyadarsan- Dandin
  3. Kavyalamkar- Bhambaha
  4. Kavyalamkarsutra- Vamana
  5. Dhvanyaloka- Anandauardhana
  6. Kavyamimamsa- Rajshekhara
  7. Dasharupaka- Dhananjaya
  8. Vakroktijivita- Kuntaka
  9. Vaktiviveka- Mahamahimbhatta
10. Abhinavabharati- Abhinavagupta
11. Ancitya Vichara- Charcha- Ksemendra
12. Kavya Prakasa- Mammata
13. Alwmkarsarvasva- Ruyyaka
14. Candraloka- Jayadeva
15. Rasamanjari- Bhanudatta
16. Rasatarangini- Bhanudatta
17. Sahityadarpana- Viswanatha
18. Ujjvalanilamani- Rupagoswami
19. Kavyalayananda- Appaya Dikshita
20. Citramimamsa- Appaya Dikshita
21. Rasagandhara- Pt. Jagannatha

Spread the love