Latest Notes

Short Questions Answers(SAQ) from Jimmy Valentine | Class 11 MCQ from Jimmy Valentine | Class XI MCQ Questions And Answers From Karma HS 2023 Questions Paper Higher Secondary 2023 Biology Question Paper pdf Higher Secondary 2023 Chemistry Question Paper pdf Higher Secondary 2023 Education Question Paper pdf Higher Secondary 2023 Economics Question Paper pdf Higher Secondary 2023 Geography Question Paper pdf Higher Secondary 2023 Music Question Paper PDF

 1.Natyasastra- Bharata

2. Kavyadarsan- Dandin
  3. Kavyalamkar- Bhambaha
  4. Kavyalamkarsutra- Vamana
  5. Dhvanyaloka- Anandauardhana
  6. Kavyamimamsa- Rajshekhara
  7. Dasharupaka- Dhananjaya
  8. Vakroktijivita- Kuntaka
  9. Vaktiviveka- Mahamahimbhatta
10. Abhinavabharati- Abhinavagupta
11. Ancitya Vichara- Charcha- Ksemendra
12. Kavya Prakasa- Mammata
13. Alwmkarsarvasva- Ruyyaka
14. Candraloka- Jayadeva
15. Rasamanjari- Bhanudatta
16. Rasatarangini- Bhanudatta
17. Sahityadarpana- Viswanatha
18. Ujjvalanilamani- Rupagoswami
19. Kavyalayananda- Appaya Dikshita
20. Citramimamsa- Appaya Dikshita
21. Rasagandhara- Pt. Jagannatha

Spread the love

You cannot copy content of this page